Thursday, 22 July 2010

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നോട്ടീസ് പ്രോപഗണ്ട

കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകളൊന്നും പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ അധപതിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റുസംഘടനകളൊന്നും ഒരു കാലത്തും നടത്താ സാധ്യതയില്ലാത്തത്രയും നീചവും പൈശാചികവുമായ കുപ്രചരണങ്ങളുമായാണ്പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്മുന്നോട്ട്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌.ഒരു പക്ഷെ ആറെസ്സെസ്സും ബജ്റംദ,വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്താദി ഹിന്ദുഫാസിസ്റ്റ്സംഘടനക ഇന്ത്യയി പലയിടത്തും ചെയ്യുന്ന ഗീബൽസിയൻ നുണകളോടും അഭ്യൂഹങ്ങളോടും മാത്രമാണ്ഇതിനു സമാനത.
ഇസ്ലാമല്ല സംഘപരിവറാണ്മാതൃക
അക്രമം ചെയ്യാ വേണ്ടി പദ്ധതീകൃതമായി കുപ്രചരണം നടത്തി അതിനനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കി/സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി അക്രമം നടത്തുക. അതിന്ശേഷം ഫലത്തി അക്രമത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയോ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്ത്‌,പേരിനു അക്രമത്തെ അപലപിച്ച്അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിഷേധിക്കുക.പാതിരിയെ ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവം മുത ഗുജറാത്തിലും ഒറീസ്സയിലും ഒക്കെ സംഘപരിവാ നടത്തിയ രീതിയുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോക്താക്ക പോപ്പുല ഫ്രണ്ടുകാരാണ്‌.സംഘപരിവാരങ്ങ കേരളത്തി രീതി ഇപ്പോ പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിനോളം പി ന്തുടരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പോലും അത്അതിശയോക്തിയാവില്ല.

തൊടുപുഴയി അധ്യാപകന്റെ കൈവെട്ടിയ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരി ഇറങ്ങിയ നോട്ടീസ്വായിച്ചാ നാം മൂക്കത്ത്വിര വെച്ചു പോകും.ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷക്കായി/കാവൽഭടന്മാരായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവ ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ പറഞ്ഞുകൂട്ടുന്നത്കാണുമ്പോ ഇവരേത്ഇസ്ലാമിലാണ്വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പോകും.ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടിത്തന്നെയോ പറയുന്നത്‌? നോട്ടീസിനെ ഇഴപിരിച്ച്പരിശോധിക്കാനാണ്ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്‌.
ക്രിമിന വക്കീലന്മാ
സമർത്ഥനായ ഒരു ക്രിമിന വക്കീ തന്റെ വാദത്തിലൂടെ ഏത്കുറ്റവാളിയേയും നിരപരാധിയെന്ന് സ്ഥാപിച്ച്രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്പോലെയാണ്പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്നേതാക്ക തങ്ങളുടെ വാദങ്ങളിലൂടെ ചാനലുകളിലും മറ്റും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്‌.എതി വക്കീലിന്റെ വാദങ്ങളിലെ ദൗർബല്യമോ അല്ലെങ്കി തക്കതായ മറുയുക്തിയോ കേസിന്റെ പഴുതുകളോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒരു കുറ്റവാളിക്ക്സഹായകമാകുന്നു അതു പോലെ വിമർശ്ശകരെ പ്രത്യാരോപണങ്ങ കൊണ്ട്വായടപ്പിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ്അവരുടേത്‌.ഓരോരുത്തരെയും നേരിടേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് അവ നന്നായി ഹോംവർക്ക്ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരുടെ വാദങ്ങ കേട്ടാ മനസ്സിലാക്കാ കഴിയും.

പക്ഷെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടാലും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിക കുറ്റവാളിക തന്നെയായിരിക്കും. ലളിതസത്യം പോപ്പുല ഫ്രണ്ടുകാ മറന്നു പോകരുത്‌.നിങ്ങ എത്ര വാചകക്കസർത്ത്നടത്തിയാലും സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളെ അറിയാം.നിങ്ങളി നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയവ,നിങ്ങളെ വളരെ അടുത്ത്നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവ,നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുമായി വ്യക്തിപരമായി സം സാരിച്ചിട്ടുള്ളവ,നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും ദൃക്സാക്ഷിയായവ/ഇരകളായവ ഇവരിലൂടെയൊക്കെ സാമാന്യജനം നിങ്ങലെക്കുറിച്ച്മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ പൊതു വേദിയി നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടെന്തു കാര്യം?
ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തം
ആറെസ്സുകാരും മാർക്ക്സിസ്റ്റുകാരും ലീഗും കോൺഗ്രസുമെല്ലാം നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങ എങ്ങനെ ജനങ്ങളും നിങ്ങളും അറിയുന്നുവോ അത്വിശ്വസ്തമായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അതു പോലെ തന്നെയാണ്നിങ്ങ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളും ജനങ്ങ അറിയുന്നത്‌.ഇതി എല്ലാവരുടെയും കുറച്ചു കേസുക ചിലപ്പോ അടിസ്ഥാന രഹിതമാകാറുണ്ട്‌.എന്നാ പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്റെ മാത്രം എല്ലാ കേസുകളും കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ അത്വിശ്വസിക്കാ നിങ്ങളുടെ ചില അന്ധവിശ്വാസികളെയല്ലാതെ ബഹു ഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദു,മുസ്ലിം,ക്രിസ്ത്യ ആദി കേരളീയരെ കിട്ടില്ല.കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ്ജനങ്ങൾക്ക്നന്നായി അറിയാം.

ഹൈന്ദവ ഫാസിസ്റ്റുകളെ പോലെ നിങ്ങളും കേസിന്റെ/പോലീസിന്റെ വീഴ്ചകളെ/വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അന്വേഷണത്തിനിടയി സംഭവിക്കാവുന്ന അബദ്ധങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച്കാട്ടി മൊത്തം കേസും തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

നിങ്ങളെ വിമർശ്ശിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവ ആരുമില്ലെന്ന് നിങ്ങ പറയുന്നു.അക്രമം എല്ലാവരും നടത്തുന്നുണ്ട്എന്നതാണ്ന്യായം.ആറെസ്സെസ്സിനോടും മാർക്സിസ്റ്റിനോടും ലീഗുകാരോടും കോൺഗ്രസ്സുകാരോടും നിങ്ങൾക്കിതു പറയാം.വാദിച്ചു പിടിച്ചുനിൽക്കാം.എന്നാ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമറിയാവുന്ന ജനങ്ങളോട്നിങ്ങ എന്തു പറയും? ഒരു കൂട്ട അക്രമം നടത്തുന്നുവെങ്കി അതിനേക്കാ മാരകവും ആസൂത്രിതവുമായ അക്രമങ്ങ എല്ലാവർക്കും നടത്താമെന്നാണോ ന്യായം? സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്ന സാധാരണ ജനത്തിന്നിന്ദ്യമായ പ്രത്യാക്രമണത്തിലൂടെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുമെന്നാണോ പറയുന്നത്‌?
കൈവെട്ടിയത്അത്ര ഗുരുതരമല്ലേ?
ഇനി നിങ്ങളല്ല വക അക്രമങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നത്എങ്കി പ്രശ്നത്തി നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങ ഇസ്ലാമിക മാതൃകകളെ പി ന്തുടരുന്ന തരത്തിലാകണമായിരുന്നു.ജോസഫ്മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയത്ർഗ്ഗീയമാനങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായതിനാ തലവെട്ടിനേക്കാ വലിയ പ്രശ്നമായിത്തന്നെയാണ്കേരള ജനത കാണുന്നത്‌.പിടിച്ചാ കിട്ടാത്ത വിധം ർഗ്ഗീയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക്പോകാ ഇത്തരം സംഭവങ്ങ നിമിത്തമാകാം.നിരവധി പേരുടെ ജീവ അപഹരിക്കാവുന്ന കലാപങ്ങൾക്ക്ഇത്തരം സംഭവങ്ങ നിമിത്തമായതിന്നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങ ഉണ്ട്‌.അപ്പോ കൊലപാതകത്തേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണിത്‌.അതുകൊണ്ട്ഇത്തരം തീപ്പൊരികളെ വലിയ അപകടമായി പൊതുസമൂഹം കണ്ടാ അത്തെറ്റല്ല.അധ്യാപകന്റെ പ്രവാചക നിന്ദയേയും അങ്ങനെ കണ്ടാണ്ഏവരും അധിക്ഷേപിച്ചതും പോലീസ്നടപടിയെടുത്തതും.

ഇനി പ്രവാചകനിന്ദയുടെ കാര്യത്തി അധ്യാപകന്റെ സ്ഥാപനവും കുറ്റക്കാരാണെങ്കി/പോലീസിലെ ഒരു വിഭാഗം ർഗ്ഗീയമായ പക്ഷപാതത്തോടെ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നെങ്കി കൈവെട്ടിയതിന്അത്നീതീകരണമാകുമോ? അല്ലെങ്കി കൈവെട്ട്നിസ്സാരമാകുമോ?
"
ഒരു സാമുദായിക കലാപത്തിനു വഴിവെച്ചേക്കാവുന്ന തരത്തി മതനിന്ദ നടത്തി" അധ്യാപക എന്ന് നോട്ടീസി പറയുന്നു.അയാളുടെ കൈവെട്ടിയതും സാമുദായിക കലാപത്തിലേക്ക്നയിക്കാവുന്ന കൃത്യമല്ലേ?
വൈകാരികമാക്കുന്നതാര്?
ഇനി സാമുദായിക കലാപത്തിലേക്ക്നയിക്കാവുന്ന രീതിയി പ്രശ്നത്തെ വൈകാരികമായി ആളിക്കത്തിച്ച്കൊണ്ടിരുന്നത്ആരാണ്‌? പ്രവാചകനിന്ദയെ സാമുദായിക കലാപത്തിലേക്ക്നയിക്കുന്നത്ഒഴിവാക്കുന്ന വിധത്തി സംയമനത്തോടെയാണോ പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്പ്രശ്നത്തി ഇടപെട്ടത്‌? അതോ വൈകാരികാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലോ?
പോലീസി പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്ചാരന്മാരും ഇല്ലേ?
പോലീസിലെ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്ആരോപിക്കുന്നത്പോലെ പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിനെ സഹായിക്കുകയും രഹസ്യങ്ങ ചോർത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവ ഉന്നത പോലീസി പോലും ഉണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഉണ്ടല്ലോ.അതും പോലീസിലെ ർഗ്ഗീയപക്ഷപാതിത്തമല്ലേ?അതിനെക്കുറിച്ച്പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്എന്താണ്പറയാനുള്ളത്‌?

സംഘപരിവാറിനെ സംശയിക്കുന്ന കേസി പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ പ്രതിക അവരാണെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ.എന്നാ കേസി പിടിക്കപ്പെട്ടവ മുഴുവനും പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്നിരപരാധികളാണ്‌.ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കിയാ ഇരുട്ടാകുമോ?
ഇത്പോലീസ്പീഢനമോ?
പോപ്പുല ഫ്രണ്ടുകാരുടെ വീട്ടി റെയ്ഡ്‌` ചെയ്താ അതെങ്ങിനെ മുസ്ലിം പീഢനമാകും? എങ്കി സംഘപരിവാറിന്റെ വീടും ഓഫീസും റെയ്ഡു ചെയ്താ ഹിന്ദു പീഢനമാകില്ലേ?ഒരു പോപ്പുല ഫ്രണ്ടുകാരനെ വെട്ടിക്കൊന്ന ആറെസ്സെസ്സുകാരന്റെ ഭാര്യയോ പെങ്ങളോ ർഭിണിയാണെങ്കിൽ പോലീസ് ഭാഗതേക്കു തന്നെ പോകരുതെന്നാണോ പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്പരയുക? അവരോടൊന്നും പോലീസ്ഒരക്ഷരം ചോദിക്കാനും പാടില്ലെന്ന് പറയുമോ?
പിടിച്ചെടുത്തതൊക്കെ വ്യാജങ്ങളോ?
ഇനി സി ഡികളും ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതി നുണക്കഥയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു.എങ്കി പിന്നെന്തിനാണ്മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പ്രവർത്തകർ തടയുന്നതും ആക്രമിക്കുന്നതും? അവ ലൈവായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പി സത്യാവസ്ഥ എത്തിക്കുന്നത്തടയാനല്ലേ ഇത്‌? അങ്ങനെയായാലല്ലേ ഇതൊക്കെ നുണയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ നോട്ടീസടിച്ച്പ്രചരിപ്പിക്കാ കഴിയൂ അല്ലേ?

ഇനി ഒരു പോപ്പുല ഫ്രണ്ടുകാരന്റെ വീട്ടി നീലച്ചിത്രമില്ലെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാ പറ്റും? സന്ദേഹിയുടെ അറിവു വെച്ച്തൊണ്ണൂറു ശതമാനം ൾക്കാരുടെ വീട്ടിലും അതുണ്ടെന്നാണ്അഭ്യൂഹം.

ഒന്നുരണ്ടു സ്ഥലങ്ങളി പോലീസും ഭരണകക്ഷിയും കളിച്ചെന്ന് വാദത്തിന്സമ്മതിച്ചാ തന്നെ മുഴുവ സംഭവങ്ങളും അങ്ങിനെയാവാ ഇതെന്താ കേരളം വെള്ളരിക്കാപട്ടണമായോ?

ആയുധവും ബോംബുകളും ആവശ്യം നേരത്ത്പോപ്പുല ഫ്രണ്ടുകാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്കേരളത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക്നേരിട്ടനുഭവമുണ്ട്‌. ആയുധമൊന്നും ഒരു സുപ്രഭാതത്തി ആകാശത്ത്നിന്ന് പൊട്ടിവീഴുന്നതൊന്നുമാവില്ലല്ലോ.അപ്പോ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല.സംഘപരിവാറിനെ അതേ നാണയത്തി തിരിച്ചടിക്കുന്ന പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്റെ ആയുധം എന്തായാലും കറിക്കത്തിയും ഓലപ്പടക്കവും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ.സംഘപരിവാറിനു തുല്യം തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ.
വിദേശ ഫണ്ടും തെളിവും
പിന്നെ ഒരു പ്രചരണം നോട്ടിസിലുള്ളത്വിദേശപണം പറ്റുന്നതിന്തെളിവായി ഒരു ചാന കാണിച്ചത്ഒരു ബ്രോഷറാണെന്നാണ്‌.ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഹാസ്യമായതോ അല്ലെങ്കി അങ്ങിനെ തോന്നുന്നതോ ആയ സംഭവങ്ങ മാത്രം എടുത്തു കാട്ടി തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രചരണത്തിന്റെ സാമ്പിളാക്കി ചിത്രീകരിച്ച്മൊത്തം വസ്തുതകളെയും നിഷേധിക്കുകയാണ്നോട്ടീസി ചെയ്യുന്നത്‌.

വിദേശപണം സംശയിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ പശ്ചാത്തലം പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്തന്നെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്‌.ഒന്നുമല്ലാതിരുന്നവ പോപ്പുല ഫ്രണ്ടായി മാറിയതിനു ശേഷം പണക്കാരായതിന്റെ ഉദാഹരണം ചിലപത്രങ്ങ എടുത്തുകാട്ടിയത്ർക്കുന്നു.അധോലോക/കുഴൽപണ.കള്ളക്കടത്ത്പശ്ചാത്തലമുള്ളവ പോപ്പുല ഫ്രണ്ടി അസാധാരണമാം വിധം കൂടുതലാണെന്നും പത്രങ്ങളി വന്നത്നിഷേധിച്ചാലും ജനങ്ങ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്വിശ്വസിക്കും.കാരണം ജനങ്ങൾക്കായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുത അറിയുക.
പോപ്പുല ഫ്രണ്ട~ തങ്ങൾക്ക്‌ വിദേശഫണ്ട്കിട്ടുന്നതിന്‌ തെളിവെവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്‌.അവ വാർത്ത വായിക്കണം. ന്യൂഡ ഹി:ഭീകരപ്രവർത്തകർക്ക്‌ വിദേശത്തു നിന്ന്പണമെത്തുന്നത്‌ നിരീക്ഷിക്കാനും തടയാനും ഇന്ത്യയികാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്രസംഘടന.കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്ക,ഭീകരസംഘടനകളുടെപണമൊഴുക്കു രീതി തുടങ്ങിയവ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽആക്ഷ ടാസ്ക്‌ ഫോഴ്സ്‌ എന്ന സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ്കുറ്റപ്പെടുീത്ത.(ദേശാഭിമാനി 2010ജൂലൈ21).സന്നദ്ധ സംഘടനക മുഖേന വരുന്ന പണം എന്തിന്ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനവുംഇല്ലെന്നും,കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുനതിന്‌ ഇതുവരെ രാജ്യത്ത്ഒരാളെയും ശിക്ഷിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽകുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടത്രെ.ഇന്ത്യ അടിയന്തിരമായി നടപ്പാക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും സംഘടന മുന്നോട്ട്‌ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുംവാർത്ത പറയുന്നു. അപ്പോ  ദൗർബല്യം നന്നായി ആറിയുന്ന ഇത്തരംസംഘടനക വെല്ലുവിളിക്കുന്നതി അത്ഭുതമില്ല.പിന്നെ ബ്ലാക്ക്മണിയിലൂടെ വരുന്ന വിദേശ പണം ഒരു ർക്കാരുംഅന്വേഷിക്കാ പോകുന്നില്ല.എല്ലാ ഭരണപാർട്ടികൾക്കും ഉള്ളഅധോലോകബന്ധം തന്നെ കാരണം.അതിന്റെ മറവിർഗ്ഗീയ,ഭീകര,മൗലികവാദസംഘടനക അവസരംഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.ഹവാല കേസുകളൊക്കെ തുമ്പില്ലാതെഅവസാനിക്കുന്നത്‌ അത്‌ പലപ്രമുഖരിലേക്കും നീളുംഎന്നതിനാലാണ്‌.ഭീകര സംഘടനക ബ്ലാക്ക്മെയ്ല്‌ ചെയ്യാനുംഇടയുണ്ട്‌.
ദളിത്സ്നേഹം ഒരു തുരുപ്പ്ചീട്ട്
പിന്നെ എസ്ഡി പി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുസ്ലിം-ദളിത്‌-പിന്നോക്ക ശാക്തീകരണം മൂലം അസ്വസ്ഥരായ ഭരണകക്ഷിയും മറ്റ്രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതിനെ തകർക്കാൻ കൈവെട്ടിനെ അവസരമായെടുക്കുകകയാണെന്ന വലിയ തമാശയും നോട്ടീസിലുണ്ട്‌.ലീഗ്കുറെ കാലം ഐക്യം പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു.പിന്നെ പി ഡി പി പറഞ്ഞു.ജമാ-അത്തെ ഇസ്ലാമിയും പറയുന്നുണ്ട്‌.അവർക്കെതിരെ വല്ല നടപടിയും പ്രചരണവും ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരും ഇതൊക്കെ ഇടക്കിടക്കു പറയാറുണ്ട്‌.അപ്പോ ന്യായം വെറും അവകാശവാദം മാത്രം.

സവർണ്ണഫാസിസ്റ്റുകൾക്കും ദളിത്സംഘടനയുണ്ട്‌.ഗുജറാത്തി അവ ദളിതുകളെ മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചു.സവർണ്ണ ഹിന്ദുത്വത്തിനു വിടു പണിചെയ്യാ കുറച്ചു ദളിതരെ കിട്ടുന്നതു പോലെ പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്റെ പണസ്വാധീനത്താ മുസ്ലിം ർഗ്ഗീയതക്ക്വിടു പണിചെയ്യാനും കുറച്ചു ദളിതരെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും.അതിൽക്കവിഞ്ഞു എന്തുശാക്തീകരണം?അവകാശവാദവും വലുപ്പത്തരവും ർക്കും പറയാമല്ലോ.ദളിതരുടെ ജനാധിപത്യസ്വഭാവമുള്ള ശാക്തീകരണം വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട്‌.

ഒരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നത്തി കേരളമൊട്ടുക്കും എന്തിന്റെയ്ഡ്നടത്തുന്നു എന്നാണ്ചോദ്യം.അന്വേഷണത്തിന്റെ തുമ്പുക അങ്ങനെ നീണ്ടു പോയതാവാം.സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്അന്വേഷണം കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്കും നീളുന്നുണ്ടല്ലോ.കേസിന്റെയും അതി പ്രതിയായ സംഘടനയുടെയും സ്വഭാവം അങ്ങിനെയാണെങ്കി അത്പ്രാദേശികമായി ഒതുങ്ങില്ലെന്നർത്ഥം.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം മുസ്ലിം പക്ഷത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരേയൊരു മുസ്ലിം ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ്പോപ്പുല ഫ്രണ്ടെന്നും അത്പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നുവെന്നും നോട്ടീസി പറയുന്നു.ഇതി ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്മാത്രം ശരിയാവാ സാധ്യതയുണ്ട്‌.കാരണം സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും പുലരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകലരുടെയും ഉറക്കം കെടും.പിന്നെ ജിന്നയുടെ ലീഗിനേക്കാ അത്യന്തം അപകടകരമായതും ഇന്ത്യ ജനതയെ പിളർത്തുകയും രാജ്യത്തെ ശിഥിലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഭീതിയോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്‌.

'
നുണകൾകൊണ്ട്മുസ്ലിം ശാക്തീകരണത്തെ തകർക്കാനാവില്ല'എന്നാണീ നോട്ടിസിന്റെ തലക്കെട്ട്‌.ഏറ്റവും വലിയ നുണയന്മാ ഇവാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിലൂടെ സന്ദേഹി ചോദ്യമുയർത്തിയിരുന്നു.തങ്ങളുടെ നുണ മറച്ചു വെക്കാനാണ്തങ്ങളാണ്നുണയുടെ ഇരക്ക എന്നവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്‌.

പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്റെ നുണ വിശ്വാസികൾക്ക്ചില അടിയന്തിര സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം അനുവദിച്ച തഖിയയി പെടുമോ? വിശദാംശങ്ങളോടെ ർച്ച ചെയ്ത്വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്‌.ഏതായാലും ഇവരുടെ നുണ വകുപ്പി ൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു തരത്തിലും വകുപ്പില്ല.വകുപ്പുണ്ടെങ്കി അവ പരസ്യമായി പറയട്ടേ.
ഫാസിസ്റ്റ്രീതി
ഫാസിസ്റ്റ്സംഘടനക ആസൂത്രിതമായ/പദ്ധതീകൃതമായ ഹേറ്റ്റഡ്കാമ്പനുകളിലൂടെയാണ്‌/വിദ്വേഷപ്രചരനങ്ങളിലൂടെയാണ്അവരുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിക നടപ്പാക്കുന്നത്‌.മക്കന,ചോദ്യപ്പേപ്പ വിഷയങ്ങളെ മുതലെടുത്ത്ആസൂത്രിതമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാക്കി ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിംകളും ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്ന പ്രദേശങ്ങളി ഒരുദ്രുവീകരണം ഉണ്ടാകാനാണ്പോപ്പുല ഫ്ര്ന്ന്ട്പദ്ധതിയിട്ടതെന്ന് വ്യക്തം.അതിലൂടെ അവരുടെ സംഘടനക്ക്വേരുറപ്പിക്കാമെന്ന് അവ ലക്ഷ്യമിട്ടു.അത്വിജയിപ്പിക്കാനാണ്ഇപ്പോഴും ശ്രമം.അതിന്റെ ഭാഗമായി വേണം ഇത്തരം നോട്ടീസുകളെ കാണാ.

ഏതായാലും എല്ലാ ആരോപണങ്ങളെയും മറുപടികളെയും ചോദ്യങ്ങളെയും മു കൂട്ടി കണ്ട്അവ ഇനിയും നോട്ടീസും കാമ്പൈനുകളും നടത്തും.ഒരു മുഴം മുമ്പേ എറിയുന്നതി ഇവ വിദഗ്ധരാണ്‌.ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിക ഇവരുടെ കൂർമ്മബുദ്ധി വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ്മു കരുതലുക എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.
ഇന്ത്യയി മദീനാ സാഹചര്യമോ?
പ്രവാചക മദീനയി നേരിട്ട യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിന്സമാനമാണ്ഇന്ന് ഇന്ത്യയി മുസ്ലിംക നേരിടുന്നതെന്ന് അവരുടെ ഒരു സി ഡി യി പറയുന്നതായി പത്രത്തി കണ്ടു.ഇത്മതപണ്ഡിതന്മാ ഗൗരവത്തിലെടുത്ത്പ്രതികരണം പറയേണ്ടതുണ്ട്‌.എങ്കി പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്പറയുന്ന നുണക തഖിയയുടെ ന്യായം അനുസരിച്ചു തന്നെയാകണം.അത്വിശദ പരിശോധന ർഹിക്കുന്നുണ്ട്‌.ഏതായാലും ബാഹ്യശക്തികളുടെ പണത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കാ മതത്തി വല്ല പഴുതും കണ്ടെത്തി അതുപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക തുറന്ന എതി പ്രചരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്‌.

No comments:

Post a Comment