Wednesday, 7 July 2010

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ?

പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്റെ ചെയ്തികളെ ചുമ്മാതങ്ങ്അപലപിച്ചത്കൊണ്ട്കാര്യമില്ല.അവരുടെ പ്രചരണങ്ങളി നിരവധി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിക വീണൂ പോകുന്നുണ്ട്‌.അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ ന്യായാന്യായങ്ങ വിശദമായി ർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്‌.അതിനവർത്തന്നെ തയ്യാറാവണം.അവരുടെ ഭാഗത്ത്ന്യായമുണ്ടെങ്കി അവ പറയട്ടെ.അവരെ അതിന്നിർബന്ധിക്കുന്ന രീതിയി ഒരിടപെട മതസംഘടനക നടത്തണം.
ചില ചോദ്യങ്ങ സന്ദേഹിയുടെ വകയായി ഇതാ.ഇതിനേക്കാ ഗംഭീരമായ ചോദ്യങ്ങ ഉണ്ടായിരിക്കാം.പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തകനും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങ അഭിമുഖീകരിക്കണം.അവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയി അവരത്സ്വയം ചോദിക്കട്ട്‌.

ചോദ്യങ്ങ

ജോസഫ്എന്ന അധ്യാപകന്റെ കൈ വെട്ടിയത്പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്ആണോ? അല്ലെങ്കി പിന്നെ ആരായിരിക്കും എന്നാണ്നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?മറ്റു പല സംഭവങ്ങളും ചുഴിഞ്ഞന്വേഷിച്ച്അഭിപ്രായം പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക്ഇതിനെക്കുറിച്ച്ഒരു സംശയവും ഊഹവും പറയാനില്ലേ?
സംഘപരിവാ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കി നിങ്ങ മു പി നോക്കാതെ പ്രോപഗണ്ടയുമാമായി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കില്ലേ?

പോപ്പുല ഫ്രണ്ടല്ല കുറ്റം ചെയ്തതെങ്കി ഇത്തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കഭിപ്രായമുണ്ടോ? തെറ്റാണെന്നാണ്അഭിപ്രായമെങ്കി അതിനുള്ള കാരണങ്ങ പറയാമോ?മതപരമായി/ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടി ചെയ്തത്തെറ്റാണെന്ന് പോപുല ഫ്രണ്ട്പറയാ തയ്യാറാണോ?അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മറ്റ്മുസ്ലിം സംഘടനകളോട്യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

പോപ്പുല ഫ്രണ്ടല്ല ഇത്ചെയ്തതെന്നാണ്വാദമെങ്കി സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ട്രംഗത്തിറങ്ങാനും സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകരാതിരിക്കാ ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ട്വരാനും തയ്യാറുണ്ടോ? തെറ്റിന്റെ മതപരവും സാമൂഹികവുമായ മാനങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടി ഒരു കാമ്പൈ നടത്താ തയ്യാറുണ്ടോ? വിമാനത്തി ബോംബ്വെച്ച സംഭവത്തി വരെ പോസ്റ്റ കാമ്പൈ നടത്തിയ പോലെ തെറ്റിനെതിരെ അങ്ങനെ ഒന്നു നടത്തുമോ?

മറ്റ്മുസ്ലിം സംഘടനക സംഭവത്തെ അപലപിച്ച പോലെ നിങ്ങ അപലപിക്കാത്തത്എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

ഇതത്ര വലിയ തെറ്റല്ലെന്നും ഇതിനേക്കാ വലിയ തെറ്റാണ്ജോസഫ്മാസ്റ്റ ചെയ്തതെന്നും അത്കൊണ്ട്കൈവെട്ടിയ വിഷയം വലിയ പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവ്പറഞ്ഞത്ശരിയാണോ?
സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്ന രീതിയി ഇത്തരം അക്രമങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്ഗുരുതരം തന്നെയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മതപരമായ വീക്ഷണത്തി തെറ്റേതെന്നതിനേക്കാ ഇന്ത്യ സാഹചര്യത്തി ഒരു സാമുദായിക കലാപത്തിലേക്ക്നീങ്ങാവുന്ന ഇത്തരം നടപടിക അതീവ ഗുരുതരം തന്നെയല്ലേ? സംഭവത്തി ക്രിസ്തീയ ജനവിഭാഗവും മതനേതൃത്വും സകലരാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളും നബിനിന്ദയേ എതിർത്തിട്ടും സംഭവത്തി പ്രതി മാപ്പ്പറഞ്ഞിട്ടും സ്ഥാപനം സസ്പെന്റ്ചെയ്തിട്ടു പോലീസ്അറസ്റ്റ്ചെയ്ത്വിചാരണ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിട്ടും നടന്ന സംഭവം ബോധപൂർവ്വം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ?തികച്ചും ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം ന്യായമാണെന്ന് നിങ്ങ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇനി പോപുല ഫ്രണ്ടാണ്ഇത്ചെയ്തതെങ്കി അത്തുറന്നു പറയുന്നതല്ലേ സത്യസന്ധത?ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി/ജിഹാദ്കുറേ നുണക കൊണ്ട്മറച്ചുവെക്കേണ്ട കാര്യമാണോ? സത്യം ഏത്സ്വേച്ഛാധിപതിയുടേയും മുന്നി തുറന്നു പറയുന്നതാണ്ജിഹാദ്എന്നല്ലേ മതം പറയുന്നത്‌?പിന്നെ നിങ്ങ ജനാധിപത്യസമൂഹത്തുനു മുമ്പി സത്യം പറയാ ഭയപ്പെടുന്നതെന്തിന്‌?
കുറ്റം/ജിഹാദ്ചെയ്തവരെ രക്ഷിക്കാനാണ്നുണപറയുന്നതെങ്കി അവ വിചാരണയും ശിക്ഷയും നേരിടാനും ഏറ്റുവാങ്ങാനും തയ്യാറല്ലാത്ത ദുർബലരായ മുജാഹിദുകളാണോ? ഒരു ജിഹാദീപ്രവർത്തിയെ നുണപറഞ്ഞ്മൂടിവെക്കാനോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ?

അധ്യാപകനെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലിട്ട്വെട്ടിക്കൊന്നതും ക്ലസ്റ്റ യോഗത്തി വെച്ച്അധ്യാപകനെ ർദ്ദിച്ചുകൊന്നതും തങ്ങളല്ല എന്ന് മാർക്ക്സിസ്റ്റുകാരോ ലീഗുകാരോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ? ഒന്നുകി ന്യായീകരിക്കും.അല്ലെങ്കി ചെയ്തത്തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് ഏറ്റ്പറയും.എന്നാ ഓരോ അക്രമവും നടത്തിയ ശേഷം അത്തങ്ങളല്ലെന്നും പോലീസ്തങ്ങളെ വെറുതെ കുടുക്കുകയാണെന്നും പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്മാത്രം നുണപറയുന്നത്കേൾക്കുമ്പോൾ മാർക്സിറ്റുകാരെക്കാളും ലീഗുകാരെക്കാളും ബി ജെ പി കാരെയുംകാ ഭീരുക്കളും നുണയന്മാരുമാണ്നിങ്ങളെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കാ കഴിയുക?അവ അക്രമത്തെ ന്യായീകരിക്കാ ധൈര്യം കാണിക്കുമ്പോ പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞ്ഇസ്ലാമിനെയും അതിന്റെ ജിഹാദിനെയും നിന്ദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്‌?

ഇനി നിങ്ങ പറയുന്നു ഇതൊന്നും വലിയ ർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലെന്നും അതിനേക്കാ വലിയ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന്.ഏതാണാ വലിയ കാര്യങ്ങ?പോപുല ഫ്രണ്ടിന്റെ/എസ്ഡി പി യുടെ പോസ്റ്ററുകളി കാണുന്ന വലിയ അക്ഷരത്തി എഴുതുന്ന വിഷയങ്ങ മാത്രമാണോ വലിയകാര്യങ്ങ?

സംഘ പരിവാറിന്റെ മറ്റൊരു ഇരയായ കൃസ്ത്യ മതവിഭാഗത്തെ മാപ്പിലൂടെയും രഞ്ജിപ്പിലൂടെയും തീർക്കാവുന്ന ഒരു കുറ്റത്തിന്റെ പേരി ശത്രുക്കളാക്കുന്ന നടപടി അവിവേകമല്ലേ?
പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചവർക്ക്ർഹമായ വിചാരണയോ ശിക്ഷയോ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുണ്ടെങ്കി അതിന്ജനാധിപത്യപരമായ സമരമാർഗ്ഗങ്ങളും പ്രചരണപരിപാടികളും നടത്തി പൊതു അഭ്പ്രായം സ്വരൂപിച്ച്ർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത്‌? മറ്റ്ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ/ദളിത്ആദിവാസി അടിച്ചമർത്തൽ/സംവരണാദികാര്യങ്ങളി സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകരെയും മറ്റും മുന്നി നിർത്തിയുള്ള സമര രീതി ഇതി എന്തുകൊണ്ട്സ്വീകരിച്ചില്ല?നബിനിന്ദയായത്കൊണ്ട്ഞങ്ങ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും എന്നനിലപാട്നിയമ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയല്ലേ? സംഘപരിവാരാദിക ഇനി അത്ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിനി ധാർമ്മികാവകാശമുണ്ടോ?

ഇനി നബിയെ നിന്ദിച്ചതിനുള്ള ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷയാണ്കൊടുത്തതെന്ന് തുറന്നു പറായാ തയ്യാറുണ്ടോ? വിഷയത്തി മറ്റ്ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളുമായി ഒരു തുറന്ന സംവാദത്തിന്പോപുല ഫ്രണ്ട്തയ്യാറാണോ?
ഇസ്ലാമി വിചാരണ ചെയ്യാതെ മാപ്പിനവസരം കൊടുക്കാതെ ശിക്ഷിക്കാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക്അധികാരം ൽകുന്നുണ്ടോ?
ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗവണ്മെന്റിനല്ലാതെ ശിക്ഷ വിധിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും അധികാരമുണ്ടോ?
വധശിക്ഷക്കർഹമായ പലകുറ്റങ്ങൾക്കും മാപ്പ്കൊടുത്തതിന്പ്രവാചകന്റെ തന്നെ മാതൃകയില്ലേ?
ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട്പ്രചരിച്ച മതമാണെന്നും സഹിഷ്ണുതയും ക്ഷമ,ആത്മസംയമനം,വിട്ടുവീഴ്ച, വിശാലകാഴ്ചപ്പാട്മുതലായ ഗുണങ്ങൾക്ക്അതി സ്ഥാനമില്ലെന്നും ഉള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ മു വിധി ഉറപ്പിക്കാനല്ലേ ഇത്തരം അക്രമങ്ങ കാരണമാകുകയുള്ളൂ?
വാൾകൊണ്ട്സംരക്ഷിച്ച്നിർത്താൻ മാത്രം ദുർബലമാണോ അല്ലാഹുവും പ്രവാചകനും സത്യവിശ്വാസവും എന്ന് അമുസ്ലിംകൾക്ക്സംശയമുണ്ടാക്കാനല്ലേ ഇത്ഉതകൂ?മുസ്ലിംക കാടന്മാരാണെന്ന മു വിധി ഉറപ്പിക്കാനല്ലേ സഹായകമാകൂ?

"പോപുല ഫ്രണ്ടിന്റെ അധോലോകസമാനമായ ഇടപെട മനുഷ്യത്വത്തിന്വെല്ലുവിളിയാണ്‌. ഡി എഫ്എന്ന പേരി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തി ഒട്ടേറെ പേരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി.ർഷങ്ങൾക്ക്മുമ്പ്സംസ്ഥാനത്ത്പലയിടത്തും റോഡരികി തലയറുത്ത പട്ടികളുടെ ജഡം കണ്ട്സംശയം തോന്നി അന്വേഷണം നടന്നപ്പോഴാണ് സംഘത്തിന്റെ ക്രൂരമായ പരിശീലന മുറ പുറത്തറിയുന്നത്‌.പോപുല ഫ്രണ്ടുകാ രാത്രി ഇരു ചക്ര വാഹനങ്ങളി വന്ന് വാ കൊണ്ട്തെരുവു പട്ടികളെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു.മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാം എന്ന് നായ്ക്കളുടെ തലയറുത്ത്പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു.ഇവ ബിനാമി ഇടപാടുക,കുഴ പണം,കള്ളക്കടത്ത്‌,കള്ളനോട്ട്വിതരണം,വ്യാജ പാസ്പോർട്ട്നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയാന്പ്രധാന തൊശ്ശ്ഹി.വിദേശത്ത്നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന്രൂപയുടെ സഹായം കൈപറ്റുന്നതായും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്‌"
പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിനെക്കുറിച്ച്ഒരു പത്രത്തി വന്ന വാർത്തയുടെ ഒരു ഭാഗമാണിത്‌.
ഇതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങ ശരിയാണോ?കള്ളക്കടത്ത്‌, ഹവാല ഇടപാടുക ഉണ്ടെങ്കി വിദേശപണം കൈപറ്റുന്നു എന്ന് ജനം ധരിച്ചു പോയാ തെറ്റു പറയാ കഴിയുമോ?
ഇനി ഇത്അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെങ്കി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ ഒരു മു കരുത എന്ന നിലയിലോ തെറ്റിധാരണക്കും ആരോപണത്തിനൂം ഉള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്വേണ്ടിയോ അത്തരം തൊഴിലി നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കൂടേ?
തേജസ്പത്രം ഇറക്കാ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്പോപുല ഫ്രണ്ടിന്റെ ചില നേതാക്ക അമേരിക്കയി പോയി വന്നതിന്സേഷമാണെന്ന് ചില മുസ്ലിം സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ തന്നെ പറയുന്നതി വല്ല സത്യവുമുണ്ടോ?അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ നേതാക്ക ആയിടക്കെങ്ങാനും അമേരിക്കയി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടെങ്കിലും യദൃശ്ചയാ പോയിട്ടുണ്ടോ?
ഇനി പട്ടികളുടെ തലവെട്ടിയകാര്യം സത്യമാണോ?സത്യമാണെങ്കി പരിശീലനത്തിനായി ദൈവം കൊടുത്ത ജീവനെടുക്കുന്നതിനെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? അകാരണമായി ജീവനെ കൊല്ലുന്നത്നിഷിദ്ധമല്ലേ?

യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിലാണ്ഖു- അക്രമം അനുവദനീയമാക്കിയതെന്ന് പണ്ഠിതന്മാ പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കി പോപ്പുല ഫ്രണ്ട്ഇപ്പോ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലാണ്മുസ്ലിംക എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?ഉണ്ടെങ്കി അത്തുറന്നു പറയുമോ? ഖു- അതൊരിക്കലും രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നില്ല.ഏവരും പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖു- വചനമായി അത്പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്ചെയ്തത്‌.ഖു-ആന്റെ തുറന്ന സമീപനത്തിനു പകരം എല്ലാം നിഗൂഢമായി ചെയ്യുന്നത്ഖു- വിരുദ്ധമല്ലേ?

ൽഖ്വയ്ദയെപ്പോലെ, ഇസ്ലാമികവിരുദ്ധമെന്ന് വിലയിരുത്തി ഇന്ത്യ നിയമവ്യവസ്ഥക്കെതിരെ നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന വിശ്വാസം പോപുല ഫ്രണ്ട്വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ടോ? എങ്കി പുറത്ത്കപടമുഖാവരണം അണിയാതെ അത്ൽഖ്വയ്ദയെപ്പോലെ അത്തുറന്നു പറയാ സന്നദ്ധ്മാവേണ്ടതല്ലെ?
ഇസ്ലാമിന്വേണ്ടി ആറെസ്സെസ്ശൈലിയി ർദ്ധസൈനികസ്വഭാവത്തോടെ പ്രതിരോധ സംഘടനയുണ്ടാക്കുന്നത്ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിയി വിശ്വാസമില്ലാത്തത്കൊണ്ടോ നഷ്ടപെട്ടത്കൊണ്ടോ ആണോ?
ഇന്ത്യയെ പോലെ അതിശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പോലീസുമായും പട്ടാളവുമായും നേരിടാമെന്നത്വ്യാമോഹം മാത്രമല്ലെ? മറിച്ച്സിവിലിയ അക്രമങ്ങ ആസൂത്രണം ചെയ്ത്‌/ശത്രുക്കളെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി ക്രമസമാധാനം തകർക്കൽ മാത്രമാണോ ലക്ഷ്യം?എങ്കി അത്ഫാസിസത്തിന്സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്ക മാത്രമല്ലേ?ഇന്ത്യയി ജനാധിപത്യം തകർന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുത വേട്ടയാടപ്പെടുക മുസ്ലിം കളായിരിക്കും എന്നതല്ലേ സത്യം?അപ്പോ ജനാധിപത്യത്തിന്നേരിയ പോറലേൽക്കുന്ന നടപടിയി നിന്നുപോലും മാറിൽക്കുക,സമാധാന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതല്ലേ വിവേകമുള്ള മുസ്ലിം ൾക്ക്കരണീയമായിട്ടുള്ളത്‌?
പാകിസ്ഥാനി പോലും അക്രമജിഹാദിന്വിജയം വിദൂരമാണെന്നിരിക്കെ ഇന്ത്യയി അതെന്തു നേടാനാണ്‌?
തമിഴ്പുലികളുടെ പതനം ഹിംസയുടെ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക്ഒരു പാഠമാകേണ്ടതല്ലേ?
ഇനി വിജയമല്ല ജിഹാദ്നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടതുല്ലൂ എങ്കി പിന്നെയീ ഒഴിഞ്ഞു മാറലും നുണപറയലും എന്തിനാണ്‌?ധീരമായി പ്രത്യാഘാതങ്ങ നേരിട്ടാ പോരെ?ക്വട്ടേഷ ഗുണ്ടകളുടെ മാതൃകയി പുറത്തിറങ്ങി കുറ്റം ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്ഞെളിഞ്ഞ്നടക്കുന്ന രീതി ശരിയാണോ?

ഡി എഫ്എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോ അത്മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയാണെന്നാന്പറഞ്ഞത്‌.ഒരു ചാന ർച്ചയിൽ പോപുല ഫ്രണ്ട്സാമൂഹ്യ സംഘടനയാണെന്നാണ്അതിന്റെ ഒരു നേതാവ്പറഞ്ഞത്‌.ഇതൊരു ഇസ്ലാമിക സംഘടനയാണോ?നാഷണ എന്ന വാക്ക്ഉപേക്ഷിച്ചത്അത്നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്വിരുദ്ധമായത്കൊണ്ടാണോ?എങ്കി പോപുല,സോഷ്യ ഡെമോക്രാറ്റിക്എന്നീ വാക്കുകളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഇനി നിങ്ങ വെച്ചുപുലർത്തുന്ന ഇസ്ലാമികവീക്ഷണത്തിന് വാക്കൊന്നും എതിരല്ലേ?

നിങ്ങ ഒരു ഇസ്ലാമിക സംഘടനയാണെന്ന് തുറന്നു പറയാത്തതെന്താണ്‌?നിങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയും നയപരിപാടികളും അച്ചടിച്ച്വിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കി അതെന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

അവസാനം

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പോപുല ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകരോടും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടും ചോദിക്കാനുള്ളത്‌/ചോദിക്കേണ്ടത്ഇതാണ്‌.നിങ്ങളാണ്ജോസഫ്മാഷുടെ കൈവെട്ടിയതെങ്കി/അതു പോലെ മറ്റക്രമങ്ങ നടത്തുന്നുവെങ്കി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ധൈര്യപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല? അത്ചെയ്യാതെ തങ്ങളല്ലെന്ന് നുണപറഞ്ഞ്അക്രമത്തെ വളഞ്ഞവഴിയി ന്യായീകരിക്കുകയോ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്പൊതു സമൂഹത്തോടും ദൈവത്തോടും ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക്ദൈവത്തെ മാത്രമേ ഭയമുള്ളുവെങ്കി കാപട്യമെന്തിന്‌? അപ്പോ നിങ്ങളാരെയോ ഭയക്കുന്നുണ്ട്‌. അല്ലെങ്കി നുണപറഞ്ഞ്‌/തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്കോടതിയും ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിയും ൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങ(ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങ) തട്ടിയെടുക്കാ അനിസ്ലാമിക മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നു.ജിഹാദിക ഭൊതിക സൗകര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നുണ പറഞ്ഞാ അത്പിന്നെന്ത്ജിഹാദാണ്‌?

ഡി എഫും പോപുല ഫ്രണ്ടും വകയി എത്ര നുണപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌? ഓരോ പ്രവർത്തകനും ഇരുന്നു കണക്കു കൂട്ടി നോക്കൂ.നുണയുടെ ഊന്നു വടിയി മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ ജിഹാദ്യഥാർത്ഥ ജിഹാദ്ആകുമോ?

നുണജിഹാദെന്നോ ക്വട്ടേഷ ജിഹാദെന്നോ ഇതിനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ തെറ്റെന്നു പറയാ കഴിയുമോ?

പോപുല ഫ്രണ്ടിന്റെ വക്താക്ക ഇതിനൊക്കെ സുവ്യക്തമായ മറുപടി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പി വെക്കുന്നില്ലെങ്കി അവരെക്കുറിച്ച്സമുഹത്തിനുള്ള ധാരണ തെറ്റെന്നു പറയാനാവില്ല.
..........................................................................................................................................................................................................................._____________________________________________________________________________________________________________..
വിഷയത്തി സംവാദം എന്ന ബ്ലോഗി ജബ്ബാറിന്റെ പോസ്റ്റിനോട് പ്രതികരിച്ച് ഞാ കൊടുത്ത കമ്മെന്റുക ക്രമത്തി താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


1-ഇപ്പോ വ്രണപ്പെടുന്ന വികാരങ്ങ മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും ആകെപ്പാടെയുള്ള കൈമുത.കോൺഗസ്സുകാർക്ക് ഗാന്ധിയുടെ വിവേകമോ ക്ഷമയോ അഹിംസയോ സംയമനോ അല്ല പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗം.രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ആരെങ്കിലും വിമർശ്ശിച്ചാൽ അവർക്ക് വികാരമിളകും.
മാർക്സിസ്റ്റുകാർ സ്വന്തം നേതാക്ക മതഗുരുക്കന്മാരെ പോലെ ആത്മീയ സദാചാര വിശുദ്ധരായിരുന്നെന്ന് ധരിച്ചുവശായിരിക്കുന്നു.മതഗുരുക്കന്മാ അങ്ങനെയായിരുന്നോ എന്ന് വേറെ ചോദിക്കണം.വികാരമാണ് അവർക്കും വ്രണപ്പെടാനുള്ളത്.
മാതൃഭൂമിയി തൊഗാഡിയക്കെതിരെ ലേഖനം വന്നപ്പോ വി എച് പി ക്കാ ഹാലിളകി.സ്വന്തം പത്രമാഫീസുകളിലേക്ക് വല്ല മാർക്സിസ്റ്റുകാരുമാണ് രോഷപ്രകടനം നടത്തിയിരിന്നെങ്കി മാതൃഭൂമി ഇതിത്ര പ്രാധാന്യം കുറച്ചായിരിക്കുമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.തൊഗാഡിയയെ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് വിസ്മൃതിയിലാക്കാ മതേതര മാധ്യമങ്ങൾക്കെന്തൊരു ശുഷ്കാന്തി!

മുഹമ്മദ് നബി ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും മാപ്പ് കൊടുക്കാലിന്റെയും ഒട്ടേറെ മാതൃകക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.അതിനെ നമ്മ ഉയർത്തിക്കാടണം.ജിഹാദിന്റെ ആത്മീയതയെ കൈവെടിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഭൗതികതക്ക്(അക്രമം)പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ് തീവ്രവാദിക.അവ മതവിരുദ്ധരാണ്.രാമനെ രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കുന്നവരും വിപണന വസ്തുവാക്കുന്നവരുമാണ് യഥാർത്ഥ ഭൗതികവാദിക എന്ന് സ്വാമി അഗ്നിവേശ് ഒരു ലേഖനത്തി പാറഞ്ഞതായി ർക്കുന്നു.അതു തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമികതീവ്രവാദികൾക്കും ചേരുക.
കളിയാക്കിയാ കൈവെട്ടണമെന്ന് നബി പ്രഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി ചെയ്തവ ആണുങ്ങളാണെങ്കി അത് പറയട്ടേ.അവ പറയില്ല.കാരണം അവ ഭീരുക്കളാണ്.ഇസ്ലാമി ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ഏതവന്റെ മുന്നിലും സത്യം തുറന്ന് പറയലാണ്.തങ്ങ ചെയ്തത് ശരി-അത്ത് വിധി നടപ്പാക്കലാണെന്ന് ചെയ്തവ പറയാ തയാറാകുന്നില്ല.പകരം കുറേ നുണകളിലൂടെ ,വളച്ചുകെട്ടിപ്പറഞ്ഞ് തങ്ങ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കി അത്ര വലിയ തെറ്റല്ലെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
അപ്പോ ഇത് ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമല്ല.മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.നാദാപുരത്തും മാറാടും നടന്ന ർഗ്ഗീയധ്രുവീകരണ അജണ്ട അവ നടപ്പാക്കുകയാണ്.മഞ്ചേരിയി നിന്ന് ഫാത അലവിക്കെതിരെ തുടങ്ങിയ ക്രിസ്ത്യ വിരുദ്ധത ജോസഫ് മാഷി വന്നു നിൽക്കുന്നു.ഇതിനവ നടത്തുന്ന പ്രചരണ,പ്രോപഗണ്ടകളും പ്രയോഗവും സംഘപരിവാ ഒറീസയിലും ഗുജറാത്തിലും മറ്റും നടത്തിയ ക്രിസ്റ്റ്യ വിരുദ്ധത അതേ പടി മാതൃകയാക്കുകയാണവ ചെയ്യുന്നത്.

മുസ്ലിം തീവ്രവാദിക സംഘപരിവാറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്നതാണ് സത്യം.അധികാര,അധോലോക,വിദേശ പണ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ർഗ്ഗീയ അജണ്ടകളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനു പകരം ഇതിനെ ഖു-ആനുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടിന്നത് അക്രമികളെ സഹായിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ.യുക്തി വാദികളും ശുദ്ധമതേതര വാദികളും തിവ്രവദികളുടെ ആശയപ്രചാരകരും സഹായികളും ആകരുത്.
മതത്തി സമാധാനത്തിന്റെ പാതക നിരവതിയുണ്ടെന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നത് അക്രമികളെ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ.ഹിന്ദുമതവും ഗാന്ധിസവും മാർക്സിസവും ഇന്ന് വൈകാരികതക്കും അക്രമത്തിനും മുന്തൂക്കം ൽകുന്നുവെങ്കിൽ കാരണം തിരയേണ്ടത് മതത്തിലല്ല. മേറ്റ്വിടെയോ ആണ്.അല്ലെങ്കി നമ്മളിലോരോരുത്തരിലും തന്നെയാണ്.
നമ്മുടെ ഭാഷ പോലും സൗമ്യമല്ലാത്തവിധം ഹിംസയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്.മതേതരത്വത്തെ കുറിച്ചും സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചും സമാധാനത്തെ കുറിച്ചുപോലും ഞാനടക്കം വികാരം കൊള്ളുമ്പോ അതി പ്രതിഹിംസയുടെ ബീജങ്ങ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്.

2-ജോസഫ് മാഷിന് വെട്ടേൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്തകൃത്യം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മുഖ്യമായും ർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്.അത് നമുക്ക് മറ്റാരോടെങ്കിലും കണക്കു തീർക്കാനുള്ള അവസരമായി എടുക്കരുത്.പുര കത്തുമ്പോ വാഴ വെട്ടരുത്.

യുക്തിവാദികളുടെ മാനവികത അംഗീകരിക്കുന്നു.എന്നാ അവർക്കേ അതുള്ളൂ അല്ലെങ്കി അതിണ്ടാകൂ എന്ന മു വിധി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്.ഗ്ഗാന്ധിയെപോലെ നിരവധി ഹിന്ദു,മുസ്ലിം,ക്രിസ്ത്യ പുണ്യാത്മാക്ക കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്.

ജോസഫ് മാഷ് ദൈവത്തിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് പ്രവാചക അല്ലായിരിക്കാം.ആയിരിക്കാം.അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസിലുള്ളത് ദൈവത്തിനേ അറിയൂ.പക്ഷേ മുഹമ്മദിന് പകരം ഒരു ജോസഫ് ആകാതിരുന്നത് മതപക്ഷപാതിത്വം കൊണ്ടുമാകാം.പ്രശ്നം അതല്ല.ഇതിനു പിന്നി ചില അജണ്ടക ഉണ്ടായിക്കൂടേ?

കേരളത്തി ഒരു ക്രിസ്ത്യ തീവ്രവാദ സംഘടന കൂടി ഉണ്ടാവാ അനൂല സാഹചര്യമൊരുക്കലാകുമോ ഇത്?അമേരിക്ക,സൗദി പി ന്തുണയോടെ ഇങ്ങിനൊരുശ്രമം നടന്നു കൂടായ്കയില്ല.പോപുല ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫണ്ടും അതിന്റെ അജണ്ടയും ഇസ്ലാമി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല.അവ തേജസ് പത്രമാക്കിയത് പോലും അവരുടെ ചില നേതാകന്മാ അമേരിക്കയി പോയി വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ യാണെന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ർത്തു പോകുന്നു.

കേരള കോൺഗരസ്സുകളുടെ ലയനത്തിനു പിന്നി അമേരിക്ക എംബസ്സിക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും വാർത്ത വന്നിരുന്നു.ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്ക എംബസ്സിയി നിന്ന് ചില കേരളത്തിലെ സഭാപുരോഹിതന്മാരെ വന്നു കണ്ടിരുന്നു പോലും.

ഡച്ചു കാർട്ടൂൺ വിവാദം പോലെ ഒരു അജണ്ട കേരളത്തി ആസൂത്രിതമായി രൂപപ്പെടുത്താ പിന്നി നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചരട് വലിക്കുന്നുണ്ടോ?

മുസ്ലിം തീവ്രവാദിക അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലെ കളിപാവകളാണ് ഇന്നും.
വിചാരണകൂടാതെ ശിക്ഷ ഔദ്യോഗിക ഇസ്ലാമുകളൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.കൊലപാതകത്തിനു പോലും മാപ്പ് കൊടുക്കാ അതി പഴുതുണ്ട്. അപ്പോ മതവിരുദ്ധമായ വിധി നടപ്പാക്കലിനു പിന്നി പ്രവർത്തിച്ചവർ ക്രിമിനലുകളാണ്.അവർക്ക് മതത്തിന്റെ ഒരാനുകൂല്യവും നമ്മ കൊടുത്തു കൂടാ.
സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്തവരും ദൈവം ൽകിയ ജീവന് വില ൽപിക്കാത്തവരുമാണവർ.അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ദൈവ ധിക്കാരികളാണ്. മതത്തിന് അപമാനമുണ്ടാക്കിയ മതനിന്ദകരാണ്.
അവരുടെ അജണ്ട ഭീകരമായ മേറ്റ്ന്തോ ആണ്.അവരുടെ നീക്കങ്ങളെ സുസൂക്ഷ്മം പഠിക്കുക.ജനങ്ങളും പാർട്ടികളും ശരീക് കണ് തുറക്കുക.കേരളത്തി ഒരു ർഗ്ഗീയ കലാപത്തിന്റെ കൂടി സാധ്യത എവിടെയോ മണക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവമേ ദുഷ്ടന്മാരുടെ അത്തരം എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പാഴായിപ്പോകട്ടെ.

3-ക്വട്ടേഷ ജിഹാദ്

കേരളം താലിബാനിസത്തിലേക്ക് പോകുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം പലരും ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ശരിയാണ് ഇത് താലിബാനിസത്തിന്റെ നഗ്നമായ പ്രയോഗം തന്നെയാണ്.ഒരധ്യാപകനെ അയാ ചെയ്തകുറ്റത്തിന് പോലീസ് പ്രതിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും അയാ ചെയ്തതെറ്റി മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും അയാളെ അക്രമിച്ചത് ശരിയായോ? ഇല്ല.ഒട്ടു ശരിയായില്ല. അയാ മാപ്പു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്.പോലീസും ർക്കാരും പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് എടിത്താ തന്നെയും അതിനെ ചെറുക്കാ/തുറന്നു കാണിക്കാ ജനാധിപത്യ മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലേ?

ഇതി പിടിക്കപ്പെട്ടവ പോപ്പുല ഫ്രണ്ടുകാരാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.അവ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു.അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞാലേ കേരളീയ ഇത് വിശ്വസിക്കാവൂ എന്ന തീവ്രവാദിന്യായം കേരളം വിഡ്ഢികളുടെ ലോകമാകുന്നതുവരെ വിലപ്പോകില്ല.അവരുടെ ന്യായം കേട്ടാ ഇതുവരെ ഒരു തെറ്റും അക്രമവും ചെയ്യാത്ത പാവങ്ങളാണെന്ന് തോന്നും.

ഫക്കീറുപ്പാപ്പാനെ വെട്ടിയിട്ട് ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഒരീച്ചയെപോലും ദ്രോഹിക്കാത്ത ഇവരെ പോലീസ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കഷ്ടം തന്നെ.പാവങ്ങ.
തങ്ങളാണിത് ചെയ്തതെങ്കി അത് ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് ഓരോ ഡി എഫുകാരനും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും.അവരെങ്കിലും ഇത് വായിച്ച് പ്രതികരിക്കും എന്ന് കരുതട്ടേ.

ചെയ്തത് പോപുല ഫ്രണ്ടല്ലെന്നാണ് ആണയിട്ട്, ദൈവത്തെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തതു പറയുന്നെങ്കി പോപുല ഫ്രണ്ട് ചെയ്തതിലെ മതവിരുദ്ധതയും നീതികേടും എടുത്തുകാട്ടി ഒരു കാമ്പൈ നടത്തുമോ?

ഇന്ത്യ നിയമവും കോടതിയും ഞങ്ങൾക്ക് പുല്ലാണ്.ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ വിധി നടപ്പാക്കും എന്ന ധിക്കാരം മതം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഒരാ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിന്ദിച്ചാ അയാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ കൈവെട്ടാണോ?
മുഹമ്മദ് നബിയെ നിന്ദിച്ചാ കുറ്റമാകുമെങ്കി അതിന്റെ ശിക്ഷനടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരം ർക്കാണ്? അതിന് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗവർമ്മെന്റല്ലല്ലോ ഉള്ളത്?
എം എഫ് ഹുസൈ സരസ്വതിയെ 'നിന്ദിച്ച'തിന് ആറെസ്സെസിനെ ശിഷിക്കാ അനുവദിക്കാമോ?
പോപ്പുല ഫ്രണ്ട് ആദിവാസി,ദളിത് പ്രശ്നങ്ങ പറയാറുണ്ടല്ലോ.ർക്കല സംഭവത്തി പോലീസ് കാണിച്ച അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത്തരം ഒരാക്രമണം അവ നടത്താഞ്ഞതെന്താണ്.അവരുടെ കാര്യത്തി മനുഷ്യാവകാശം,മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകർ.തെളിവെടുപ്പ് അതൊക്കെ.നബിയെ നിന്ദിച്ച കേസാണെങ്കി അതൊന്നുമില്ല.ഒറ്റ വെട്ട്. തട്ടിപ്പ് തുറന്ന് കാണിക്കണം.

പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിനെതിരെ അവരെ ശരിക്കും ഒട്ടപെടുത്താനും പ്രതിരോധിക്കാനും ബുധിജീവികളും രാഷ്ട്രീയകാരും ഇത്തരം നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്തുവരേണ്ട സന്ദർഭമാണിത്.മത നേതൃത്വങ്ങളെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങ ചോദിക്കാ പ്രേരിപ്പിക്കും വിധം ഒരിടപെട പ്രമുഖരാരെങ്കിലും നടത്തണം. വെറുതെ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിക്കൂട്ടി കയറ്റി നല്ലൊരു അവസരം സാംസ്കാരിക കേരളം കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത്.

4-മാപ്പ് പറഞ്ഞാലൊന്നും ക്വട്ടേഷ ജിഹാദികൾക്ക് സമാധാനമാവില്ല.രക്തം കൊണ്ടേ അവ അടങ്ങൂ.ആരും പോപ്പുല ഫ്രണ്ടിന്റെ പേ പറയാത്തത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.പിടിക്കപ്പെട്ടത് അവരാണെന്ന സ്ഥിരീകരണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് സമാധാനിക്കട്ടെ.പോലീസ് അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉറപ്പിച്ച് പറയാ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലേ. സമ്മതിക്കുന്നു.ഇത് ആറെസ്സെസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും നാം പാലിക്കാറുണ്ടോ?

എം ഫ് ഹുസൈന്റെ വിഷയത്തി നാം സംഘപരിവാ,ശിവസേന സംഘടനകളെ പേരെടുത്തു പറയുന്നു.ഹിന്ദുക്ക എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ.ഹിന്ദു സങ്കൽപങ്ങളിലെ ഹിംസ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹിന്ദു സമം മതഭ്രാന്ത് എന്നു പറയാറില്ല.

എന്നാ ഇവിടെ ഇസ്ലാ/ഖു-ആനിലെ ചില ഹിംസാവാക്യങ്ങ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാം ഇസ്ലാം സമം മതഭ്രാന്ത് എന്ന് വിധിയെഴുതുന്നു.ജോസഫ് മാസ്റ്റ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതും കണക്കി എഴുതുന്നു.ഇതിലൊരു ഇരട്ടത്താപ്പില്ലേ? മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഹിംസ എല്ലാ മതത്തിനും ബാധകമാകാതെ അത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രം ബാധകമാക്കുന്നത് അനീതിയല്ലേ?

പ്രശ്നത്തി കാടടക്കി വെടിവെച്ച് അക്രമികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടെടുക്കരുത്.ചെയ്ത സംഘടന/അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി ഇതിനെ ചുറ്റി പറ്റിയല്ലേ പ്രധാനമായും ർച്ച നടക്കേണ്ടത്?

നുണപറയലി അധിഷ്ഠിതമായ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ആത്മീയദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത്.

5-അപ്പോ ൽപിതോ,
ഇത് സംയമനത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഭാഷയല്ല.സവാദത്തിന്റെ വിവേകഭാഷ യുക്തിവാദിക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ അറിയില്ലെങ്കി അത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമെന്നവകാശപ്പെടുന്നവരാണ്.ബ്ലോഗിലെ ർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മതവിശ്വാസിക വൈകാരികതയുടെ ഭാഷയിലൂടെ മതത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാ അസ്വസ്ഥനായിട്ടുണ്ട്.എതിരാളിയുടെ മു വിധികളെ ഉറപ്പിക്കാ മാത്രമേ ഇതുപകരിക്കൂ.
ഒരു പക്ഷേ അവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹിംസാത്മകമായ ഒരു മതത്തി തന്നെയോ എന്ന് സന്ദേഹി പോലും സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ർദ്ദ്രതയുടെ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വാക്കുകളിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താ ഏവർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കി എന്നാശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്.അതിന് ക്ഷമ വേണം.അത് ഇമാനിന്റെ/വിശ്വാസത്തിന്റെ പകുതിയാണെനാണല്ലോ ഇസ്ലാം പറയുന്നത്.
സ്വന്തം വികാരാധിക്യത്തോട് ജിഹാദ് നടത്തി പരാചയപ്പെട്ടവ അല്ലെങ്കി അത് തീരെ ചെയ്യാത്തവ ദീനിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന വൈകാരിക ജിഹാദ് ഈമാനികമല്ല.കൈവെട്ട പോലെ അത് സാത്താനികമാണ്.

സതയോട്,

ഹിന്ദു ർഗ്ഗീയവാദം എഴുത്തുകാർക്കും സിനിമക്കും സംഗീതക്കചേരികൾക്കും എതിരെ ആക്രമണങ്ങ അഴിച്ചു വിട്ടതിന്റെ ഉദാഹരണം നിരത്തിയാ തീരാത്തത്രയുണ്ട്.മുസ്ലിമിന്റെ തലയിലിടാ മുസ്ലിം ഭീകരവാദ മോഡലി സ്ഫോടനങ്ങ വരെ നടത്തിയത് വേറേ.
തൊഗ്ഗാഡിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗം അപ്പടി കൊടുത്ത മാതൃഭൂമിക്കെതിരെ രോഷപ്രകടനം നടത്തിയിട്ട് ദിവസങ്ങളേ ആയുള്ളൂ.തൊഗാഡിയ അവതാരമോ ആത്മീയചാര്യനോ അല്ലല്ലോ.എന്നിട്ടും അതുണ്ടായി.

6-സത., അതെ വണ്ടി വിടുകയാണ്.ഇവിടെ മറുപടി പറയുന്നതിലെ അനൗചിത്യമോർത്ത്.
പാവം സംഘപരിവാ.പോപുല ഫ്രണ്ടുകാരെപ്പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പാവങ്ങ.മാത്രുഭൂമി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയവ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും.എന്നെ ആരോ തറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാകും.ഇനിമുത പോപുല ഫ്രണ്ട് പറയുന്നതും സംഘ പരിവാരം പറയുന്നതും മാത്രം ഞാ വിശ്വസിക്കാം .മാപ്പ്.മറ്റൊരു സംവാദത്തി ആകാം ബാക്കി.ബൈ

7-മതങ്ങ പരസ്പരം അക്രമം തുടരണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ർക്കും ഉണ്ടായിക്കൂടാ.മതവിരുദ്ധതയും ഒരു തരം സാഡിസമാകരുത്.കിർഗ്ഗിസ്ഥാനിൽ ഒരേ മതക്കാ തമ്മി തങ്ങളുടെ മതത്തിലില്ലാത്ത വംശീയതയുടെ പേരി പരസ്പരം കൊല്ലുന്നു.അതി ഖുറാനെന്ത് റോ?
ഒന്നും രണ്ടും ലോകയുദ്ധങ്ങ മതത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നോ?
മാവോയിസ്റ്റുക നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്നത് മതപ്രചോദിതമായാണോ? തമിഴ് പുലിക ചാവേറുകളായത് മതംകാരണമോ? അപ്പോ ഹിംസക്കു കാരണം മതം മാത്രമാണെന്ന് വിധിയെഴുതരുത്.അക്രമത്തെ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യസാഹചര്യം/അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാർ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു.
കാലം കൊണ്ട് സമൂഹമനസ്സി ഉറച്ചുപോയ മതവിശ്വാസം തുടച്ചു നീക്കിയിട്ട് അക്രമം ഇല്ലാതായാ മതി എന്ന് കരുതുന്നവരുടെ മനസ് ഹിംസയോട് നിസംഗത പിലർത്തുന്നതാണ്.അതുവരെ മനുഷ്യ കൊന്ന് തീരട്ടേ എന്നാണോ പലരും കരുതുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു പ്രതികരണങ്ങ വായിക്കുമ്പോ.
ഹിംസയെ മനസി താലോലിക്കുന്നവ തന്നെയാണോ മതത്തെ എതിർക്കുന്നവരും.
മതത്തിലെന്നല്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തി തന്നെ ഹിംസ പതിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്.മതവും രാഷ്ട്രീയവും മറ്റും അതിനെ തരാതരം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.മതങ്ങൾക്കകത്ത് അതുൽഭവിച്ചകാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിംസക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.ആധുനിക മതേതര രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങ പോലും അതിന്റെ തത്വത്തി ഹിംസയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഉദാ:മാർക്സിസം.
ഒരു ർഗ്ഗീയ കലാപത്തി നൂറു കണക്കിന്,ആയിരക്കണക്കിന് ആളുക മരിക്കുന്നു.എന്നാ നൂറോ അതി താഴെയോ ആളുക മരിക്കുന്ന ബോംബു സ്ഫോടനങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് ഭീതി.വൈകാരികമായി നാം പ്രതികരിക്കുന്നതും അതിനോടാണ്.അത് ഹിന്ദു ബോംബായാലും മുസ്ലിം ബോംബായാലും.ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അനാസ്ഥ മൂലം,പട്ടിണിമൂലം,കാർഷിക-തൊഴി തകർച്ചമൂലം,രാജ്യങ്ങ തമ്മി ഭാഷക തമ്മി ർന്ന-വംശങ്ങ തമ്മി കലഹം മൂലം,പോലീസ് അതിക്രമങ്ങ മൂലം അങ്ങനെ എത്രപേ മരിക്കുന്നു.എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും കാരണം ഹിംസയാണ്.
എല്ലാ ഹിംസകളും അത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഒന്നു തന്നെ.എന്നാ ചിലത് കാണുകയും ചിലത് കാണാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മു വിധിക കാരണമാണ്.
സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഹിംസയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് മതഭ്രാന്ത്.
ഹിംസയുടെ എല്ലാ കാരണങ്ങളെയും കണ്ടെത്തി അത് തുറന്നു കാണിക്കണം .അതല്ലേ സത്യസന്ധത?

8-ഉദ്ധരണികളുടെ പിറകെ പോയി മതങ്ങളെ അപഹസിച്ച്/വിമർശ്ശിച്ച് സമാധാനപരമായ ലോകത്തിലേക്ക്/സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പാത പണിയാം എന്ന വ്യാമോഹം ഈയുള്ളവനില്ല.ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മാർഗ്ഗമുണ്ട്.ഒരു മാർഗ്ഗമേ ശരിയുള്ളു എന്ന് ധരിക്കുന്നത് സങ്കുചിതത്വമാണ്.ഒന്നിച്ചു നീങ്ങാവുന്ന പലമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്.മതേതരത്വം,ബഹുസ്വരത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ/പലതിനെ തച്ചുടച്ചില്ലാതാക്കിയ ശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏകശിലാത്മകത്വമല്ല.പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി സ്വയം മാറാനും സ്വത്വത്തെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പുന നിർമ്മിച്ച് വൈവിധ്യങ്ങളെ ആഘോഷിക്കാനുമുള്ള സന്നദ്ധതയാണത്.


സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലാ അറച്ചുനിന്ന ർജ്ജുനന് ആത്മ ധൈര്യം പകരാ ശ്രീകൃഷ്ണ ൽകിയ ഉപദേശമാണ് ഭഗവത് ഗീത എന്ന് ലളിതവൽക്കരിച്ച് അത് ഹിംസക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട്.എന്നാ ഇതേ ഭഗവത്ഗീതയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ അഹിംസാ മാർഗ്ഗത്തിന് അവലംബമാക്കിയത്.
ഇന്നുള്ള ഇസ്ലാമികഭീകരതൊക്കെ കാരണം ഖു-ആനും ഹദീസുകളുമാണെങ്കി സിംഹളരുടെ അക്രാമകദേശീയതക്ക് കാരണം ബുദ്ധമതമാണോ?അഹിംസയിലധിഷ്ഠിതമായ ബുദ്ധ,ജൈനമതങ്ങളി വിശ്വസിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും നടത്തിയ/നടത്തുന്ന ക്രൂരതകൾക്ക് കാരണം ബുദ്ധന്റെയോ മഹാവീരന്റെയോ ഉപദേശങ്ങളോ പ്രവൃത്തികളോ അല്ലല്ലോ.ഗുരുനാനാക്ക് തന്റെ പുതിയ മതത്തിന് പ്രചോദനം ൾക്കൊണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സൂഫിസത്തി നിന്നായിരുന്നു.ഗുരുനാനാക്കിന്റെ മതത്തി പിന്നീട് ഹിംസാത്മകരീതി കടന്നുകൂടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും കാരണമല്ലല്ലോ?
അപ്പോ ഗീതയുടെയും ഖു-ആന്റെയും വിശാലമായ മാനുഷികതയുടെ അന്തസ്സാരം ചരിത്രകാരണങ്ങളാ സംഭവിച്ച ഹിംസയെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സൂഫിസവും ഗാന്ധിസവുമെല്ലാം സാധ്യമായതിലൂടെ വെളിവാകുന്നത്.

ശാസ്ത്രം അറിവാണല്ലോ.ശാസ്ത്രത്തെ അഹിംസക്കും ഹിംസക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിലെ വ്യത്യസ്ത താൽപര്യങ്ങളാണ്.അധികാരം,ലാഭേച്ഛ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക താൽപര്യങ്ങളാണ് മതത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഹിംസ കലർത്തുന്നത്.ബോംബുണ്ടാക്കാ അറിവു തന്ന ശാസ്ത്രമാണ് കുഴപ്പക്കാര.അതു കൊണ്ട് ശാസ്ത്രം ഇല്ലാതാകണമെന്ന് ശഠിക്കുന്നത് പോലെ വ്യർത്ഥമാണ് മതങ്ങ ഇല്ലാതായാ സമാധാനം കൈവരും എന്ന വ്യാമോഹം.
ഇന്ന് നാമീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റ നെറ്റ് പോലും യുദ്ധ,സൈനിക ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ൽഭവിച്ചതാണ്.അത് കൊണ്ട് യുദ്ധ,സൈനികാക്രമണങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ഉണ്ടായാലേ ശാസ്ത്രസാങ്കേതികത വികസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രഭീകരവാദി നാളെ രംഗത്തുവന്നാ അതെത്രമാത്രം ബാലിശമാണോ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദവും ബാലിശവും മതവിരുദ്ധവുമാണ്.
മതത്തിന്റെ ജീനി ഹിംസയുണ്ടെന്നാണെങ്കി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജീനിലും അതുണ്ട്.രണ്ടിലും അഹിംസയുമുണ്ട്.അത് കൊണ്ട് നാം ഏതിനെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കണം.അതാണ് മൗലിക ചോദ്യം.
സാമ്രാജ്യവാദികളും യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരും ആയുധക്കമ്പനികളും ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.പരസ്പരം ചേരിതിരിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കും.
അപ്പോ ഹിംസയുടെ വാദങ്ങക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന രീതിയി ചരിത്രത്തെയും വിജ്ഞാനങ്ങളെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഉറപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല.വിരുദ്ധപാഠങ്ങളെ പാടെ തള്ളിക്കളയുന്നത് അപകടകരമാണ്.


കെ ഇ എൻ/ഹമീദ്:കപടന്മാരുടെ കടിപിടി, ഭാഗം-1
/കെ ഇ എൻ കടിപിടി-2-ാം ഭാഗം

9 comments:

 1. പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ . മറുപടി കിട്ടേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ
  എല്ലാ തലവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.


  ================================

  തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ നടത്തിയ കാമ്പയിനിലെ പ്രഭാഷണംഇവിടെ ശ്രവിക്കാം

  =========================================
  മെയ് 15 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 15 വരെ നടക്കുന്ന സൌഹൃദഗ്രാമം കാമ്പയിൻ ലഘുലേഖ ഇവിടെ വായിക്കാം

  ====================================
  സംഘടനാ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇവിടെയും വായിക്കാം

  ========================
  തീവ്രവാദം സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഇവിടെ വായിക്കാം

  ReplyDelete
 2. മനസ്സ് ചുവപ്പാകുന്നത് നല്ലതുതന്നെ മാഷേ! പക്ഷെ, ബ്ലോഗ് ഇങ്ങനെ ചുവപ്പിക്കണോ? ഈ കമന്റ് ബോക്സ് പോലെ വെളുത്തപ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽഎഴുതുന്നതാണ് വായനക്കാരുടെ കണ്ണിന് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത്! കമന്റിലെ ഈ വേർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നു ചുമന്നു മാറ്റണേ! അസൌകര്യമാ!

  ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നില്ല.എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരനല്ല!

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം നേരുന്നു.ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിയ്ക്കാന്‍, "നന്മ ആരുടേയും കുത്തക അല്ല. അത് പോപ്പുലര്‍ ഫ്രന്റ്‌ കാരനും ഉണ്ടായേക്കാം" എന്ന് അംഗികരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ quality ആണ്. നല്ല സംശയങ്ങള്‍ ! പിന്നെ ഉത്തരങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിചിട്ടില്ലെന്കില്‍ പോപ്പുലര്‍ ഫ്രന്റ്‌ കാരോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാല്‍ മതി. ഇന്ഷാ അളളാ ഉത്തരം കിട്ടും.

  ReplyDelete
 5. അതെന്താ പരസ്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു കൂടേ.

  ജിഹാദ് പ്രശ്നത്തിൽ/മറ്റു വിമർശ്ശനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പരസ്യമായ സംവാദത്തിനു വരാതെ പോപുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നുവെന്ന് ചില മുസ്ലിം സംഘടനാപ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു.ഒരു പോപുലർ ഫ്രണ്ടുകാരന്റടുത്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായി ചെന്നാൽ അക്രമം നടത്തിയത് സമ്മതിക്കും.അതിനെ വൈകാരികമായി ന്യായീകരിക്കും.എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഊന്നി പണ്ഡിതോചിതമായ സംവാദത്തിനു പകരം അതിശയോക്തികൾ കൊണ്ടും മറ്റും വൈകാരിക ജിഹാദിനെയും അതിനായി നടത്തുന്ന നുണപ്രചരണങ്ങളെയും ന്യായീകരിക്കും.അതിന് ഖുർ-ആനിലും ഹദീസിലും മാതൃകയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറും.ഇതാണ് പലരുടെയും അനുഭവം.

  സത്യം എന്തുകൊണ്ട് എവിടെയും ഒരു പോലെ തുറന്നു പറഞ്ഞു കൂടാ.പരസ്യസംവാദവും മറുപടിയും നടത്തിക്കൂടാ.

  ഒരു ചോദ്യം കൂടി

  എസ് ഡി പി ഐ യിൽ അമുസ്ലിംകളെ കാണുന്നുണ്ട്.പോപുലർ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതെന്ത്? എങ്കിൽ അതൊരു ഇസ്ലാമിക സംഘടനയാണോ? എസ് ഡി പി ഐ യിലെ അമുസ്ലിം ഭാരവാഹികൾ അമുസ്ലിംകൾ തന്നെയാണോ അതോ മതം മാറിയ പേരുമാറ്റാത്ത മുസ്ലിംകളോ?ഒരു ഗോപാലകൃഷണനെ ജമാ-അത്തും കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നല്ലോ അതു പോലെയാണോ?അല്ലെങ്കിൽ പോപുലർ ഫ്രണ്ടിലും അവരെ അംഗങ്ങളാക്കാത്തതെന്ത്?

  മുസ്ലിംകളുടെ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചവരുടെ കൈവെട്ടും പോലെ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ ആദിവാസി-ദളിതുകളുടെയോ ദൈവങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചാൽ അവരുടെ കയ്യും വെട്ടുമോ?യഥർത്ഥസോഷ്യലിസമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ടേ?ദളിത്-ആദിവാസി എന്നൊക്കെ പറയുകയും മുസ്ലിംകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സോഷ്യലിസമാണ്?

  ReplyDelete
 6. oro popular friont pravarthakanum swayam chodikkenda,chothich utharam kandethenda chodyangal aaniva.manassil vidwashamillathe,vishalamayi chinthikkuka.rasoolinte jeevitha charya orikkalkoodi padhana vidheyamakkuka.ella chodyangalkkum eluppam utharam labhikkum.ennitt aa utharavumayi yochikkunna reethiyil pravarthana shyliyil mattam varuthuka.allahu anugrahikkum-theercha.

  ReplyDelete
 7. If the Popular Front is really behind these acts, 'Taqqiya' might be the theological framework that explains their tactics.

  ReplyDelete
 8. തഖിയ്യ. ശിയാക്കളാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോക്താക്കൾ.ഖുർ-ആൻ 3:28 ലെ പരാമർശ്ശമാണ് ഇതിനവർ അവലംബമാക്കിയത്.തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭീഷണ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ രഹസ്യമായി വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കാനും ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കാനും നുണപറയാനും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ ഖുറാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്.
  പോപുലർ ഫ്രണ്ടുകാർക്ക് അക്രമം നടത്താനും എന്നിട്ട് തങ്ങളല്ലെന്ന് നുണപറയാനും തഖിയ്യ അവലംബമാക്കാമോ? പണ്ഠിതന്മാർ മറുപടി പറയണം.
  തഖിയ അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെപറ്റി വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ട്.തഖിയയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക.തുറന്ന സംവാദം നടത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി ഇത് എടുത്തുപയോഗിക്കുകയായിരിക്കുമോ?

  അടിയോ ജയിൽ വാസമോ പോലുള്ള ശിക്ഷ ഭയന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും പറയുന്നു.ഒരു സംഘടനയുടെ മുഴുനീള തന്ത്രം തന്നെ തഖിയ ആക്കാമോ?
  ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം ഖുറാൻ അനുവദിച്ച ഒരു ഇളവല്ലേ?
  പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ചർച്ചയും സംവാദവും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്.
  ഇനി തഖിയയുടെ കാര്യത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനും മറ്റു മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണെന്നു വരുമോ? എല്ലാവരും ഒരേതട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ അപലപിക്കലുകളൊക്കെയും ഒരുതരം തഖിയ തന്നെ ആണെന്നു വരുമോ?
  എങ്കിൽ കഷ്ടം.ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇതിൽ പരം ഒരു കാരണം വേണോ?

  ReplyDelete
 9. is thaqqiya justifying in indulging extremist/terrorrist activities in democratic india?

  ReplyDelete